གནས་ས་འི་སྡོད་གནས།   དབུ་ངོས། - རིག་གཞུང་དཔྱད་རྩོམ།
གསལ་པོར་བརྗོད་ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བ། ཐོབ་ཐུབ་པ་
གསལ་པོར་བརྗོད་ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བ། ཐོབ་ཐུབ་པ་
ངས་དྲིས་ལན་འདེབས།

1དོན་ཚན།

2018/12/3
རྗོད་ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བ། ཐོབ་ཐུབ་པ་རྗོད་ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བ། ཐོབ་ཐུབ་པ་རྗོད་ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བ། ཐོབ་ཐུབ་པ་རྗོད་ཁྱེད་ཀྱི་དྲི་བ། ཐོབ་ཐུབ་པ་
དྲི་བ་འདོན་པ།